Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej “Uniwersytetem”, jest uczelni? pa?stwow? i stanowi ogniwo w systemie nauki polskiej oraz systemie edukacji narodowej.
 2. Uniwersytet jako wspólnota nauczycieli akademickich i studentów oraz pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi, s?u?y kszta?ceniu studentów i badaniom naukowym.
 3. Siedzib? Uniwersytetu jest Olsztyn.
 4. Uniwersytet posiada osobowo?? prawn?, a nadzór nad jego dzia?alno?ci? w zakresie zgodno?ci z prawem sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Wydzia? Teologii pozostaje ponadto pod nadzorem W?adz Ko?cio?a Katolickiego w zakresie ustalonym w Umowie zawartej pomi?dzy Rz?dem Rzeczypospolitej Polskiej, a Konferencj? Episkopatu Polski w sprawie utworzenia Wydzia?u Teologii Uniwersytetu w Olsztynie i w rozdziale 9 niniejszego statutu. W?adze Ko?cielne reprezentuje ka?dorazowo Arcybiskup Metropolita Warmi?ski, jako Wielki Kanclerz Wydzia?u Teologii.
 5. Uniwersytet jako uczelnia pa?stwowa prowadzi dzia?alno?? na podstawie ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (DzU nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami), zwanej dalej ustaw?, przepisów wykonawczych do tej ustawy, innych przepisów prawa, postanowie? niniejszego statutu oraz regulaminów i zarz?dze? organów Uniwersytetu. Wydzia? Teologii w swojej dzia?alno?ci naukowo-dydaktycznej rz?dzi si? przepisami obowi?zuj?cymi pa?stwowe szkolnictwo wy?sze, statutem Uniwersytetu oraz Umow? zawart? mi?dzy Rz?dem Rzeczypospolitej Polskiej, a Konferencj? Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydzia?u Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

 1. Celem dzia?alno?ci Uniwersytetu jest rozwijanie nauki i sztuki oraz kszta?cenie studentów.
 2. Do podstawowych zada? Uniwersytetu nale?y:
  prowadzenie bada? naukowych i uprawianie twórczo?ci  artystycznej,
  kszta?cenie studentów oraz dbanie o ich wszechstronny rozwój,
  zapewnienie warunków dla rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych,
  upowszechnianie osi?gni?? nauki, sztuki i kultury.
 3. Uniwersytet wykonuj?c zadania okre?lone w ust. 2 wspó?pracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i innymi.
 4. Wyk?ady uniwersyteckie s? otwarte.
 5. Przy Uniwersytecie mog? dzia?a? stowarzyszenia absolwentów.


§ 3

 1. Uniwersytet ma prawo przyznawa? osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zas?u?onym dla Uniwersytetu medal “Benemerenti Universitati Nostrae”, odznak? “Z?oty Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” oraz “Honorow? Odznak? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.
 2. Wzory, zasady i tryb przyznawania medalu oraz odznak honorowych ustala regulamin uchwalony przez senat.


§ 4

 1. Uniwersytet prowadzi studia zawodowe, nadaj?c tytu?y zawodowe licencjata lub in?yniera i studia magisterskie. Uniwersytet prowadzi studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy specjalne.
 2. Podstawowym systemem studiów s? studia dzienne.
 3. Uniwersytet prowadzi równie? studia zaoczne oraz inne formy kszta?cenia, a tak?e studia typu otwartego dla s?uchaczy nie b?d?cych studentami.

§ 5

 1. Uniwersytet ma prawo nadawania tytu?u doktora honoris causa.
 2. Post?powanie w sprawie nadawania tytu?u doktora honoris causa podejmuje senat na wniosek rady wydzia?u upowa?nionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 3. Senat na wniosek rady wydzia?u i promotora wyznacza trzech recenzentów spoza Uniwersytetu, powo?anych do oceny zasadno?ci wniosku.
 4. Po zapoznaniu si? z tre?ci? recenzji senat podejmuje uchwa?? o nadaniu tytu?u doktora honoris causa.

Ta strona by?a odwiedzana 1739 razy (w tym z UWM 317 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa